ISD-scholen

De sleutel naar gedragen, vrij
en verbonden onderwijs in Diepenbeek

www.lutselus.be

Campus Lutselus
Directeur: Lize Habex
011 – 32 35 70
directie.lutselus@isd-scholen.be

Pastorijstraat 2
3590 Diepenbeek

www.paleisdiepenbeek.be

Campus Centrum – Kleuteronderwijs
Directeur: Elly Maris
011 – 35 23 44
directie.paleiskleuters@isd-scholen.be

Wijkstraat 16/4
3590 Diepenbeek

Campus Centrum – Lager onderwijs
Directeur: Krista Lenaers
011 – 35 23 43
directie.paleislager@isd-scholen.be

Wijkstraat 16/5
3590 Diepenbeek

www.vbrooierheide.be

Campus Rooierheide
Directeur: Carmen Cremers
011 – 32 19 48
directie.rooierheide@isd-scholen.be

Heidestraat 157
3590 Diepenbeek

Alle hogervermelde scholen zijn verenigd onder de koepel Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs, afgekort VVKBaO.
De leerplannen die zij volgen worden geleverd door deze organisatie.

Sinds het schooljaar 2002-2003 maken we ook deel uit van de scholengemeenschap KODIEKO.
De scholen van de vzw I.S.D. behoren samen met de basisschool van Kortessem tot het gesubsidieerd vrij onderwijs.

vzw I.S.D.
Wijkstraat 16/6
3590 DIEPENBEEK

voorzitter@isd-scholen.be

Ondernemingsnummer:
435.709.944

Ons schoolbestuur is een vzw en is actief onder de naam: Interparochiaal Schoolbestuur Diepenbeek, afgekort vzw I.S.D.

Als schoolbestuur staan wij in voor de organisatie van het katholiek onderwijs in Diepenbeek. Wij zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid en de beleidsvorming, noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren op te volgen wordt onze Raad van Bestuur samengesteld uit verschillende vrijwilligers met hun eigen deskundigheid. Wij komen maandelijks samen om de activiteiten van de school op te volgen en zo een vlotte samenwerking met de scholen te garanderen.

Wij nemen de vorming en opvoeding van de jeugd in een christelijke geest ter harte door het organiseren, besturen en steunen van het vrij gesubsidieerd onderwijs en van alle voorzieningen die hiermee verband houden. Vanuit die verantwoordelijkheid zijn wij ook sterk betrokken bij de lokale gemeenschap en partners en stimuleren wij gemeenschappelijke engagementen. Zij scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De hoofdtaken van het schoolbestuur kunnen samengevat worden in drie werkwoorden: plannen, beslissen, uitvoeren. Doorheen deze drievoudige taken werkt het schoolbestuur uitdrukkelijk aan volgende beleidsdomeinen: identiteit en pastoraal, pedagogisch en didactisch, personeelsbeleid, schoolorganisatie en administratie, financieel en materieel beleid, welzijnsbeleid, inspraak- en communicatiebeleid.

Raad van bestuur

VOORZITTER

 Ward Reekmans

SECRETARIS

 Jan Vrolix

Christel Hoevelinck

Clemence Hermans

Koen Vannitsen

Naast alle leden van de Raad van Bestuur zetelen in de algemene vergadering:
Freddy Biets, Willy Croes, Hilde Van Buggenhout, Edith Croux, Ivan Vandenabeele, Noël Veraverbeke

Profilering schoolbestuur

Als schoolbestuurhebben wij een belangrijke opdracht, maar deze opdracht kunnen wij niet alleen vervullen. Wij werken hiervoor nauw samen met de verschillende scholen van Diepenbeek uit ons onderwijsnet. Onze gesprekspartners hierin zijn de verschillende directeurs waarmee we samen werken aan de toekomst van jullie kinderen.

Wij hebben de belangrijke taak om te zorgen dat uw kind centraal staat en om ervoor te zorgen dat het de nodige bagage meekrijgt op pedagogisch vlak (beroepsvoorbereiding), cultureel vlak (cultuuroverdracht), persoonsontplooiing (de eigenheid van ieder kind respecteren en hiermee rekening houden), pastoraal vlak (christelijke identiteit), …

Daarom werken we samen aan een gemeenschappelijke profilering, met een duidelijk herkenbaar logo en een duidelijke visie. Deze visie wordt in een volgend punt behandeld, maar we hechten vooral belang aan de (her)kenbaarheid van onze scholen die tot eenzelfde scholengroep onder de naam Interparochiaal Schoolbestuur Diepenbeek behoren.

Ons logo

Het logo symboliseert een modern figuurtje dat een sleutel draagt/omhoog steekt. Dit logo benadrukt dat we als schoolbestuur een belangrijke sleutel hebben tot de (toekomst)deur van jullie kind(eren). Samen gaan we sleutelen aan deze toekomst en dat doen we in verbondenheid en in goede samenwerking met de verschillende schoolteams, ouder-verenigingen, ouders, kinderen en externe participanten.Met de juiste sleutel worden de juiste deuren geopend en op iedere deur past een sleutel. Met deze visie bereiden we de toekomst van jullie kind(eren) voor en worden jullie kinderen de sleutelfiguren in ons schoolbeleid.

Onze visie

Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Wij hebben een ruim aanbod met bijzondere aandacht voor onder andere:

  • taal en communicatie
  • technologische opvoeding
  • welzijn- en gezondheidsbeleid
  • zorgbeleid
  • muzische opvoeding
  • denkontwikkeling (de wereld van getallen, computers, …)

We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren, in de verschillende leergebieden en leerdomeinen, zinvol samenhangt.

We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen al beheersen. Zo kunnen ze de dingen die ze leren, plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren zien en inzien dat wat ze leren, zin heeft en zin geeft.

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leerproces van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

Onze visie op opvoeding wordt gedragen door onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind. We stemmen hiervoor ons aanbod en leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.

Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op en bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. We geloven in hun groeikansen en dat ze, ondanks hun beperkingen en zorgbehoeften kansen krijgen en goed begeleid worden in hun groei.

Deskundig en permanent nageschoolde teamleden helpen en ondersteunen de kleuters en leerlingen hierbij.

We werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind als uniek te beschouwen en te aanvaarden. Kinderen zijn op intellectueel, sociaal, emotioneel, motorisch, cultureel en levensbeschouwelijk gebied verschillend van elkaar. Maar kinderen mogen verschillen! We hebben aandacht voor de zorgvragen van alle kinderen. Vanuit een krachtige leeromgeving kan ieder kind rekenen op een onderwijsaanbod dat afgestemd is op haar/zijn noden en behoeften.

We verbreden onze zorgen voor kinderen waar hun ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. Voor deze bijzondere zorgvragen werken onze scholen samen met de ouders, het C.L.B., de scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra. Elke school beschikt eveneens over een deskundig team van zorgcoördinatoren dat deze kinderen bijstaat.

Voor elk kind wordt een individueel volgdossier aangelegd (kindvolgsysteem). Het bevat naast algemene informatie ook observaties, probleemanalyses, verslagen, interventies en evaluaties. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan het welbevinden (zich goed voelen op school) en de betrokkenheid (geboeid worden door wat aangeboden wordt) van elk kind.

Onze scholen als gemeenschap en als organisatie

We staan voor kwaliteitsvol onderwijs in overleg met ouders, schoolbestuur, parochiegemeenschap en de lokale gemeenschap.

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van de kinderen en respecteren hun verantwoordelijkheid.

Onze scholen worden gedragen door een heel team onder de leiding van de directeur. We werken samen in overleg en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering door een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid.

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de scholen, en wordt hierin ondersteund door externe begeleiders die helpen bij hun professionalisering.

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn christelijk geïnspireerde scholen en bieden een pedagogisch verantwoord onderwijs én een kwaliteitsvolle opvoeding aan.

Onze inspiratie vinden wij onder andere in het evangelie.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving respecteren we andere levensbeschouwingen en werken we samen aan een open school, waarin een christelijke identiteit gepaard gaat met een maximale openheid en er ruimte is voor een verhelderende dialoog.

Vanuit dit christelijk geïnspireerd mensbeeld vinden we volgende waarden uiterst belangrijk:

  • ieder kind is uniek en krijgt de nodige aandacht en ruimte die het nodig heeft
  • verbondenheid en solidariteit met elkaar en met anderen
  • openheid, respect, vertrouwen
  • zorg geven en krijgen, zorgzaam omgaan met mens en natuur

Tijdens gevarieerde en zinvolle activiteiten werken de scholen samen met de parochie bijvoorbeeld tijdens de kerkelijke feestdagen, vieringen van belangrijke gebeurtenissen enz. Dit gebeurt steeds in verbondenheid met elkaar en met God. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Zo helpen we hen om de opgedane kennis en ervaring verder te ontwikkelen en te integreren in hun eigen levensverhaal.