Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

 

Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Wij hebben een ruim aanbod met bijzondere aandacht voor onder andere:

 

ISD sleuteltje  taal en communicatie

ISD sleuteltje  technologische opvoeding

ISD sleuteltje  welzijn- en gezondheidsbeleid

ISD sleuteltje  zorgbeleid

ISD sleuteltje  muzische opvoeding

ISD sleuteltje  denkontwikkeling (de wereld van getallen, computers, ...)

ISD sleuteltje  ...

We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren, in de verschillende leergebieden en leerdomeinen, zinvol samenhangt.

We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen al beheersen.  Zo kunnen ze de dingen die ze leren, plaatsen en gebruiken in hun leven.  Dat is leren zien en inzien dat wat ze leren, zin heeft en zin geeft.

 

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leerproces van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

Onze visie op opvoeding wordt gedragen door onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind.  We stemmen hiervoor ons aanbod en leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.

Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren.  Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op en bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.  We geloven in hun groeikansen en dat ze, ondanks hun beperkingen en zorgbehoeften kansen krijgen en goed begeleid worden in hun groei.

Deskundig en permanent nageschoolde teamleden helpen en ondersteunen de kleuters en leerlingen hierbij.

 

We werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind als uniek te beschouwen en te aanvaarden.  Kinderen zijn op intellectueel, sociaal, emotioneel, motorisch, cultureel en levensbeschouwelijk gebied verschillend van elkaar.  Maar kinderen mogen verschillen!  We hebben aandacht voor de zorgvragen van alle kinderen.  Vanuit een krachtige leeromgeving kan ieder kind rekenen op een onderwijsaanbod dat afgestemd is op haar/zijn noden en behoeften.

We verbreden onze zorgen voor kinderen waar hun ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.  Voor deze bijzondere zorgvragen werken onze scholen samen met de ouders, het C.L.B., de scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra.  Elke school beschikt eveneens over een deskundig team van zorgcoördinatoren dat deze kinderen bijstaat.

Voor elk kind wordt een individueel volgdossier aangelegd (kindvolgsysteem).  Het bevat naast algemene informatie ook observaties, probleemanalyses, verslagen, interventies en evaluaties.  Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan het welbevinden (zich goed voelen op school) en de betrokkenheid (geboeid worden door wat aangeboden wordt) van elk kind.

 

Onze scholen als gemeenschap en als organisatie

We staan voor kwaliteitsvol onderwijs in overleg met ouders, schoolbestuur, parochiegemeenschap en de lokale gemeenschap.

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van de kinderen en respecteren hun verantwoordelijkheid.

Onze scholen worden gedragen door een heel team onder de leiding van de directeur.  We werken samen in overleg en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering door een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid.

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de scholen, en wordt hierin ondersteund door externe begeleiders die helpen bij hun professionalisering.

 

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn christelijk geïnspireerde scholen en bieden een pedagogisch verantwoord onderwijs én een kwaliteitsvolle opvoeding aan.

Onze inspiratie vinden wij onder andere in het evangelie.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf.  In de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving respecteren we andere levensbeschouwingen en werken we samen aan een open school, waarin een christelijke identiteit gepaard gaat met een maximale openheid en er ruimte is voor een verhelderende dialoog.

Vanuit dit christelijk geïnspireerd mensbeeld vinden we volgende waarden uiterst belangrijk:

ISD sleuteltje  ieder kind is uniek en krijgt de nodige aandacht en ruimte die het nodig heeft

ISD sleuteltje  verbondenheid en solidariteit met elkaar en met anderen

ISD sleuteltje  openheid, respect, vertrouwen

ISD sleuteltje  zorg geven en krijgen, zorgzaam omgaan met mens en natuur

Tijdens gevarieerde en zinvolle activiteiten werken de scholen samen met de parochie bijvoorbeeld tijdens de kerkelijke feestdagen, vieringen van belangrijke gebeurtenissen enz.  Dit gebeurt steeds in verbondenheid met elkaar en met God.  De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.  Zo helpen we hen om de opgedane kennis en ervaring verder te ontwikkelen en te integreren in hun eigen levensverhaal.